Areál zdravia

2016

  


Photos from project

   
Zlaté piesky is the largest recreational-sporting complex in Bratislava. It holds a significant place in the city’s urban topography. During the summer months it is synonymous with summer recreation. Areál zdravia. Abandoned (re)creation at Zlaté Piesky is a project whose aim is to complete a week’s residency in the authentic setting of this recreational zone. A condition for the residency is non-departure from the area and thus fully involving oneself with the setting and character of the locality. During their research stay between June 13 and June 19, the artists Andrea Kalinová and Martin Zaiček will record the character and the site-specific phenomena of the locality. They will reflect on gastronomy, recreation, sport and also the collection of urban legends, in relation to the temporary and permanent recreation present in the clash of migrant workers on the urban periphery vs. the local population at its summer recreation, and also the surprisingly large group of foreign tourists. For the week of its duration they are leaving their residency open for personal confrontation with the Bratislava art scene, whom they invite to be participants in the creation of the programme. 

This project is a part of Small Big World exhibition in Tranzit.sk

Support by Bratislava Self-Governing Region


Túlačka_FM: Rekreačným areálom Zlaté piesky

                                                                                                                                                                                           
Zlaté piesky sú najväčším rekreačno-športovým areálom na území Bratislavy. V urbánnej topografii mesta zastávajú významné miesto. Počas letných mesiacov sú synonymom letnej rekreácie. Zámerom projektu Areál zdravia. Opustená (re)kreácia na Zlatých pieskoch je absolvovať týždennú rezidenciu v autentickom prostredí tejto rekreačnej oblasti. Podmienkou rezidencie je neopustenie areálu a teda úplné vžitie sa s prostredím a naturelom lokality. Autori Andrea Kalinová a Martin Zaiček budú počas výskumnej rezidencie zaznamenávať charakter a miestošpecifické fenomény lokality. Reflexia gastrokultúry, rekreácie, športu, až po zber urbánnych legiend vo vzťahu k dočasnej a permanentnej rekreácii, prítomné v konflikte periférneho mestského zázemia gastarbeiterov vs. letná rekreácia domáceho obyvateľstva, ale aj prekvapivo početnej skupiny zahraničných turistov. Svoj pobyt ponechávajú počas týždenného trvania otvorený pre osobnú konfrontáciu s bratislavskou výtvarnou scénou, ktorú pozývajú byť účastnou na tvorbe programu. 

Projekt je súčasťou výstavy Small Big World v Tranzit.sk

Podporené Bratislavským samosprávnym krajom