DOCOMOMO Slovakia: Stanovisko ku konaniu Spoločnosti kúpele Zelená žaba a. s., investora obnovy letného kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych TepliciachLetné kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach, ktoré postavili podľa návrhu významného brnianskeho architekta Bohuslava Fuchsa

v roku 1937, patrí k najvýznamnejším pamiatkam modernej architektúry na Slovensku. Architektonické hodnoty, rovnako ako osobnosť architekta

však toto dielo súčasne radia medzi najdôležitejšie diela moderného hnutia aj v širšom európskom kontexte. 


Práve z toho dôvodu bolo Letné kúpalisko Zelená žaba ako jedno z prvých diel na území Slovenska v roku 1994 zaradené do medzinárodného registra DOCOMOMO a v roku 1995 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. 


Architektonická a pamiatková hodnota kúpaliska spočíva na jednej strane v celkovej koncepcii, pri ktorej sa na plno prejavilo Fuchsovo jedinečné organické ponímanie funkcionalizmu. Na druhej strane tieto hodnoty tvoria pôvodné konštrukcie, povrchy a detaily, ktoré podporujú priestorové riešenie a celkové pôsobenie budovy. Práve zachovanie týchto hodnôt v ich celistvosti a komplexnosti predstavovalo aj východisko pre pamiatkovú obnovu diela a premietlo sa aj do požiadaviek Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Trenčíne, ktoré sa mali uplatniť v procese obnovy diela.


Spoločnosť kúpele Zelená žaba a. s., ktorá je investorom projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky kúpaliska Zelená žaba žiaľ týmto požiadavkám nevenuje dostatočnú pozornosť. Nielen, že od začiatku projektových prác ignoruje odporúčania a pripomienky Krajského pamiatkového úradu,

ale 3. apríla 2014 dokonca spustila proti úradu mediálnu kampaň, ktorej cieľom je spochybnenie odborného stanoviska štátneho orgánu pamiatkovej ochrany. Spoločnosť kúpele Zelená žaba a. s. dala KPÚ v Trenčíne prostredníctvom médií ultimátum, kde uvádza, že ak KPÚ nebude do dvoch týždňov akceptovať jej projekt obnovy kúpaliska, vyradí ho zo svojich investičných zámerov a žiadnu obnovu realizovať nebude. Investor sa takýmto nátlakovým spôsobom a nekorektným ovplyvňovaním verejnej mienky snaží presadiť takú prestavbu tejto významnej pamiatky architektúry 20. storočia, ktorá by bola v rozpore nielen so slovenskými ale aj s medzinárodnými štandardmi pamiatkovej obnovy. Súčasne nabáda verejnosť na ignorovanie odborných stanovísk a autority ochrany kultúrneho dedičstva garantovanej štátom prostredníctvom orgánov ním zriadených.


KPÚ Trenčín pritom ponúkol investorovi nielen vlastnú odbornú pomoc ale sprostredkoval aj rad stretnutí s ďalšími erudovanými odborníkmi na modernú architektúru a pamiatkovú obnovu, odporučil viacero konkrétnych riešení praktických otázok obnovy kúpaliska a navrhol postupy, ktoré by mohli viesť ku kvalitnej obnove diela. Projektant zodpovedný za vyhotovenie projektu obnovy však žiaden z týchto podnetov do projektovej dokumentácie nezapracoval. Práve naopak, naďalej v projekte uplatňuje len štandardné riešenia aktuálnej stavebnej výroby, ktoré sú pre proces obnovy architektúry prvej polovice 20.storočia úplne nevhodné. Jeho postup tak ohrozuje architektonické a pamiatkové hodnoty diela ako aj samotnú existenciu pamiatky.


DOCOMOMO Slovakia odmieta verejné znevažovanie práce pamiatkárov a odborníkov na obnovu kultúrneho dedičstva. Účelovo neúplné a nepravdivé informovanie o skutočnom priebehu procesu prípravy pamiatkovej obnovy letného kúpaliska Zelená žaba a zavádzajúce zbavovanie sa zodpovednosti zo strany investora zvaľovaním viny na rozhodnutia pamiatkárov predstavujú nebezpečný precedens, ktorý môže viesť k ohrozeniu dodržiavania platných pravidiel pri ochrane kultúrneho dedičstva.


DOCOMOMO Slovakia pritom všetkom naďalej ponúka projektantovi a investorovi pomocnú ruku pri riešení obnovy kúpaliska. Našim prvoradým záujmom totiž musí byť obnova diela zabezpečujúca plnohodnotnú ochranu jeho pamiatkových hodnôt a súčasne živé fungovanie, ktoré je základom jeho budúcej udržateľnosti. Záujmom nás všetkých predsa je taká obnova tejto jedinečnej pamiatky, ktorá bude reprezentovať investora i Slovensko prinajmenšom tak ako kedysi novostavba kúpaliska Zelená žaba reprezentovala Trenčianske Teplice a Československú republiku v celom vtedajšom kultúrnom svete.


Ing. arch.Katarína Andrášiová, PhD.

Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.

Mgr. art. Dominika Belanská

doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

prof. Ing. arch.Matúš Dulla, CSc.

Ing. arch.Romana Fialová

PhDr. Katarína Haberlandová

Mgr. Miroslav Hrdina, PhD.

doc. Dr. Ing.arch. Henrieta Moravčíková

PhDr. Klára Kubičková, CSc.

Ing. arch.Ľubomír Mrňa, CSc.

Ing. arch.Adriana Priatková, PhD.

Mgr. Peter Szalay, PhD.

Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD.

Ing. arch.Katarína Šimončičová

Ing. arch. M.A.Mária Topolčanská, PhD.

Mgr. art. Martin ZaičekStanovisko DOCOMOMO Slovakia podporili:


DOCOMOMO Česká republika

prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, architekt a pamiatkár, vedúci Ústavu památkové péče, FA ČVUT Praha,ČR

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., teoretik obnovy pamiatok, pedagóg na FA STU Bratislava

doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., historika teoretik architektúry, pôsobí na Ústave dejín umenia AV ČR

Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.,architekt a pamiatkár, vedúci Katedry teórie a dejín umenia, Fakulta umení TU Košice

Ing. arch. Martin Kusý, praktizujúci architekt, Bratislava

Ing. arch. Pavol Paňák, praktizujúci architekt, Bratislava

Ing. arch. Miloš Solař, pamiatkár,pôsobí na NPÚ Praha, ČR

Mgr. Martin Strakoš, pamiatkár, pôsobí na NPÚ pracovisko Ostrava, ČR

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.,historik a teoretik architektúry, vedúci Ústavu teórie, FA VUT Brno, ČR

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.,historik a teoretik architektúry, pôsobí na Ústave dejín umenia AV ČR a naFilozofickej fakulte UP Olomouc, ČR