Po sezóne

Výstava "Po sezóne" výtvarníčky Andrey Kalinovej, architekta Martina Zaička a fotografa Petra Kuzmina je prvou prezentáciou dlhodobého projektu mapujúceho kúpeľnú architektúru 20. storočia na území našej krajiny.  Zároveň nadväzuje na projekt Opustená (re)kreácia, ktorý sa od roku 2011 pravidelne koná v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. 

Ten od roku 2014 presúva svoje ťažisko do ostatných slovenských kúpeľných miest, kde mapuje a dokumentuje stav existujúcich reliktov architektúry modernizmu, prvorepublikových objektov postavených vo funkcionalistickom štýle a sústreďuje sa najmä na veľké koncepcie urbanizmu a architektúry liečebných domov, hotelov a komplexov neskorého modernizmu navrhnuté v období 60. a 70. rokov 20. storočia.

Vzhľadom na spoločenské a politické zmeny po II. svetovej vojne prišlo v oblasti kúpeľnej starostlivosti k inštitucionalizácii  kúpeľníctva, čo viedlo k vysokému nárastu kúpeľných hostí. Z tohto dôvodu boli najmä od 60. rokov v slovenských kúpeľných mestách budované a plánované rozsiahle projekty liečebných domov, ktoré navyše v hierarchii stavebníctva patrili medzi to najkvalitnejšie, čo sa v republike budovalo. Liečebné domy zrodené najmä v projektovom ústave Zdravoprojekt vyriešili problémy kapacity slovenských kúpeľov avšak aj zásadne zasiahli do mierky existujúcej architektúry. Ich prítomnosť  je však mementom veľkých ambícií, ktoré často nestihli v dôsledku normalizácie dosiahnuť realizácie. Príkladov takejto architektúry je mnoho, ich spoločenské a vedecko-odborné zhodnotenie a docenenie je ale stále pred nami. Liečebný dom Krym v Trenčianskych Tepliciach, LD Fatra v Turčianskych Tepliciach, , LD Baník v Bojniciach, liečebné domy a hotely vo Vysokých Tatrách sú len malým príkladom dedičstva tejto pomerne krátkej éry budovania kúpeľnej kultúry na Slovensku. Mnohé stavby sa po desaťročiach užívania stali obeťou zabudnutia, opustenia alebo neodborného narábania či prebudovania, ktoré často poprelo ich pôvodnú myšlienku architektúry. 

Cieľom projektu "Po sezóne" je zaznamenať súčasný stav a životný cyklus týchto veľkolepých architektonických koncepcií v slovenských kúpeľoch a taktiež zabrániť budúcemu znehodnoteniu kúpeľnej architektúry, ktorá sa nachádza v takmer intaktnej podobe.

 

organizátor: Archimera, o.z., abandoned (re)reation                                                                                                                                                   autori koncepcie: Andrea Kalinová, Martin Zaiček                                                                                                                                                         autori fotografií: Andrea Kalinová, Peter Kuzmin

projekt vznikol s finančnou podporou Ministerstva Kultúry SR